XXI DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY O   KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM  PRYMASIE TYSIĄCLECIA

„Bądźcie jaśni, promienni, pogodni i czyści…….”

Organizator konkursu:

Dyrekcja i katecheci Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego  przy współpracy parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju.

Ideą konkursu  jest  zachęcić uczniów do poznawania życia i nauczania wielkiego Polaka, Męża Stanu, nauczyciela i duchowego przewodnika – Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pogłębianie wiedzy o Prymasie Wyszyńskim może pobudzi młodych ludzi do zaczerpnięcia z treści Jego nauczania oraz wprowadzenia ich w życie.

 Cele Konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 2. Poznanie wpływu życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego na współczesne dzieje Polski.
 3. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
 4. Odkrywanie, że słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego są aktualne.
 5. Poznawanie i wcielanie w życie wartości i ideałów, którym służył Stefan Kardynał Wyszyński.
 6. Integracja uczniów.
 7. Ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka.

REGULAMIN

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z województwa lubelskiego oraz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
 2. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

- kategoria I : klasy IV – VI szkoły podstawowej

- kategoria II: klasy VII – VIII szkoły podstawowej

- kategoria III: szkoła ponadpodstawowa

 1. Warunki uczestnictwa: Każda szkoła może zgłosić po 3 uczestników w każdej kategorii.
 2. Tematyka Konkursu: Życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

- Dzieciństwo i młodość Stefana Wyszyńskiego.

- Lata posługi kapłańskiej.

- Dziedzictwo Biskupa Lubelskiego  w latach 1946 – 48 i Prymasa Tysiąclecia.

- Czas pobytu w więzieniu księdza Prymasa.

- Wartości, którym służył ks. Kardynał Stefan Wyszyński.

- Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

 1. Konkursu przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Czas rozwiązywania testu - 60 min.

Nagrody:

 1. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I – V miejsca.
 2. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu.

 Terminarz Konkursu :

 1. Konkurs odbędzie się 10 czerwca 2021 r.

Rozpoczęcie konkursu o  godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1, ul. 3 Maja 3

Zgłoszenia telefoniczne lub pisemne do  udziału w konkursie należy kierować  do 8 czerwca 2021 r na adres :      
Szkoła Podstawowa nr 1
Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. 3 Maja3, 23 – 400 Biłgoraj, tel.  84 686 07 17

Lektura konkursowa:

 1. Łatka, B. Mackiewicz, ks. D. Zamiatała, Prymas Stefan Wyszyński – Biografia, Soli Deo, IPN Warszawa 2020
 2. Wyszyński, Zapiski więzienne, Soli Deo 2006
 3. Jan Paweł II, Kard. S. Wyszyński, Kardy. Józef Glemp, Człowiek niezwykłej miary, Fundacja „Czas to miłość” 2018
 4. Internet – strony katolickie i inne
 5. Tekst Jasnogórskich  Ślubów  Narodu Polskiego

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU - ZGODA RODZICÓW I KLAUZULA INFORMACYJNA DO POBRANIA