Zasady przyjęć do klas I

Zasady zostały opracowane na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),, Uchwały Nr XXV/241/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Biłgoraj, Zarządzenia Nr 9/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj.

Do klas I przyjmowane są:

dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,

dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć:

Do klasy pierwszej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej  przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Gminę Miasto Biłgoraj.

Terminy naboru do klas pierwszych

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania:

Terminy

Godziny

Harmonogram czynności

18.01.2019 r.

 

Publikacja harmonogramu rekrutacji

28.01.2019 r. - 8.03.2019 r.

1500

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej

12.03.2019 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

13.03.2019 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do klasy pierwszej.

13.03.2019 r. - 18.03.2019 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia do klasy pierwszej

19.03.2019 r. 

1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 Pliki do pobrania: 

1. Klauzula informacyjna przy rekrutacji

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej ( dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły )

3. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2