BIBLIOTEKA W NASZEJ SZKOLE:

 • jest ważnym centrum informacji,
 • przygotowuje uczniów do korzystania z dóbr kultury,
 • umożliwia uczniom i nauczycielom łatwy dostęp do książek i czasopism,
 • stwarza warunki do zdobywania informacji z różnych źródeł,
 • przygotowuje uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego biblioteki szkolnej,
 • inspiruje uczniów do rozwijania własnych zainteresowań,
 • rozwija kulturę informacyjną uczniów,
 • wspomaga pracę dydaktyczno - wychowawczą szkoły,przyczyniając się do podniesienia jakości pracy szkoły,
 • pomaga uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych (np. wybitnie zdolnym, mającym trudności w nauce, wymagającym szczególnej opieki itp.).  Czytelnia to sala z miejscami czytelniczymi i czasopismami. Znajduje się tu literatura fachowa dla nauczycieli i rodziców (metodyczna, pedagogiczna i psychologiczna). W czytelni, w ciszy i w spokoju, można odrobić pracę domową i przygotować się do lekcji, korzystając z albumów, czasopism, wydawnictw informacyjnych (słowników i encyklopedii) książkowych i multimedialnych. W sierpniu 2006 r. biblioteka szkolna została wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialanej. Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi MENiS współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny. ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne. Jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Uczniowie mogą poszukiwać w Internecie i encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do lekcji oraz rozwijających ich zainteresowania. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych i innych materiałów multimedialnych.

  Dzięki ICIM biblioteka szkolna może:

  • gromadzić, selekcjonować i aktualizować informacje,
  • sprawniej tworzyć i udostępniać informacje,
  • umożliwiać popularyzację osiągnięć i wymianę poglądów,
  • dokumentować pracę nauczycieli i uczniów,
  • prowadzić i aktualizować stronę internetową szkoły.