Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1) dalej: RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa/ucznia danych osobowych jest Szkoła nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Biłgoraju
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. 3 Maja 3 , 23-400 Biłgoraj,
b) telefonicznie: 84 686 07 17

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Katarzynę Piórko, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane oraz dane uczniów naszej Szkoły - przetwarzane są:
a) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. w zakresie upublicznienia wizerunku dziecka, promocji działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, odbioru dziecka ze Szkoły przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osobie, której dane dotyczą (lub jej opiekunowi prawnemu) przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):
a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa/ucznia odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podanie danych osobowych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa w szkolnych wydarzeniach (np. konkursach, zawodach) i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez Szkołę zakresie. Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub uczestnictwa w tych wydarzeniach i obowiązkach prawnych.

Decyzje o danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane. 
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Monitoring wizyjny

Na terenie Szkoły przetwarza się również dane osobowe w postaci wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie dla celów dla jakich zostały zebrane oraz będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że znajdą zastosowanie przepisy szczególne określające inny termin przechowywania. 
O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy). W pozostałym zakresie względem Państwa danych oraz danych uczniów przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu zastosowanie mają informacje przekazane powyżej w klauzuli informacyjnej.