• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego dla uczniów klas I – III

1. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 roku, określa liczbę uczniów w grupie nie większą niż 12 osób i minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci do 4 m2  na jedno dziecko i każdego opiekuna. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Metraż w salach dydaktycznych szkoły  oraz określone przez GIS wytyczne w zakresie zachowania dystansu społecznego między dziećmi i pracownikami przedszkola (min. 2 metry), a także określenie minimalnej przestrzeni (4 m2 ),  pozwalają dyrektorowi na przyjęcie do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli i wychowawców świetlicy do 10 dzieci w jednej grupie wychowawczej.

2. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta.

3. Dzieci w grupach wychowawczych mogą być zbliżone do siebie wiekowo i będą przebywać w jednej określonej ściśle sali, bez możliwości jej zmiany, mieszania czy łączenia grup.

4. Przed wejściem do holu szkoły dzieci będą miały mierzoną temperaturę i dezynfekowane ręce.

5. Sale będą przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ i MEN z dnia 15 maja 2020 roku. W salach, w których będą przebywały dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz młodzież szkolna klas IV – VIII, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, miśki, pluszowe zabawki, materiały miękkie i nietrwałe typu: puzzle, książki, papiery i inne niemożliwe do dezynfekcji pomoce dydaktyczne).

6. W salach dydaktycznych, odległości pomiędzy stanowiskami pracy ucznia powinna wynosić min. 1,5 metra na dziecko. Uczniowie będą siedzieli pojedynczo w ławkach szkolnych. Zastosowana zostanie zasada: jeden uczeń – jedna ławka szkolna.

7. W salach gimnastycznych za pomocą samoprzylepnych do podłogi taśm, będą wyznaczone strefy zabawy dzieci z zaleceniem, aby w grupie nie było ich więcej niż 24 na przestrzeni 100 m2. W sali gimnastycznej będą mogły przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte  i zdezynfekowane.

8. Podczas zabawy dzieci na sali gimnastycznej będzie obowiązywał Regulamin korzystania z sali gimnastycznej.

9. Zabawki, pomoce dydaktyczne użyte przez dziecko do zabawy oraz podczas zajęć wychowawczych będą czyszczone, dezynfekowane. Do ponownego wykorzystania w zabawie i pracy zabawki i pomoce będą przekazywane dzieciom po 48 godzinach od zdezynfekowania.

10. Sale dydaktyczne, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy. W razie konieczności, wietrzenie będzie odbywać się w czasie zajęć.

11. Dzieci pod opieką nauczyciela, będą korzystały z placu zabaw oraz boisk szkolnych,  znajdujących się na terenie placówki. Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu będzie uwzględniała zachowanie możliwie maksymalnej odległości dzieci od siebie oraz zmianowości grup tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.

12. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć prowadzonych z dziećmi będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

13. Na boisku szkolnym mogą przebywać max. 2 grupy dzieci przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans społeczny.

14. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych spośród dzieci zgłoszonych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na terenie szkoły.

15. Dyrektor szkoły w terminie do 21 maja 2020 r. przekaże rodzicom informacje o wprowadzeniu zajęć dydaktycznych realizowanych w czasie pobytu dziecka w szkole, rozkładzie tych zajęć i tygodniowych treściach nauczania w poszczególnych oddziałach tych klas. 

Informacje dla nauczycieli

1. Nauczyciele w pierwszym dniu przyjęcia uczniów klas I – III do grup wychowawczych w szkole, przeprowadzą z dziećmi instruktaż dotyczący zasad obowiązujących w szkole oraz przeprowadzą pogadanki i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Komunikaty i warsztaty mają wzbudzić w dzieciach poczucie troski, bezpieczeństwa i odpowiedzialność za swoje zachowanie. Zabrania się udzielania informacji, które mogą wywołać lęk u dzieci.

2. Żaden nauczyciel nie ma prawa organizować wyjść z dziećmi poza teren placówki.

3. Nauczyciele są zobowiązani o wyjątkową troskę o higienę rąk u dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza, po zabawie. Nauczyciele wdrażają dzieci do przestrzegania zasad i instrukcji mycia, dezynfekcji rąk, prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki i rękawiczek zgodnie z zaleceniami GIS.

4. Podczas opieki nad dziećmi, nauczyciele będą unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, zachowując obowiązujące zalecenia GIS.

5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, przy głównych wejściach do budynku, w salach dydaktycznych oraz izolatkach i w miejscach wydawania posiłków, wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji rąk.

6. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 metra.

7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy wychowawczej dostosowując je do potrzeb wychowanków, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach pracy. Grupa wychowawcza spędza przerwy pod opieką nauczyciela - wychowawcy grupy.

8. Nauczyciele w swoich grupach wychowawczych będą pełnili dyżury podczas spożywania przez uczniów posiłków w stołówce szkolnej zgodnie za harmonogramem wydawania posiłków.

9. Na czas organizacji zajęć wychowawczo – opiekuńczych likwiduje się przerwy międzylekcyjne ustalone 1 września 2019 roku. Każdy nauczyciel ustala przerwę pomiędzy zajęciami, dostosowując czas pracy uczniów do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 Informacje dla Rodziców

1. Rodzice  do  szkoły na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, zajęcia rewalidacyjne, przyprowadzają dziecko zdrowe.

2. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli szkoły oraz w zajęciach j/w, a także  opiekuńczo – wychowawczych.

3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

4. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych przedmiotów oraz napojów i produktów spożywczych.

5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Szczegółowe zasady określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci  ze szkoły. W przypadku uzasadnionego podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.

6. Uczeń klasy IV – VIII, samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie uzasadnionego podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne dzieci, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie i poproszony o odebranie dziecka z placówki.

7. Rodzic dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy choroby zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela - wychowawcę i dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

 Informacje dla pracowników

1. Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownicy na terenie placówki nie muszą korzystać z maseczek chroniących usta i nos. Rekomendowane są przyłbice.

2. Placówka jest wyposażona w określone, dopuszczone do użytku środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochronne.

3. Pracownicy mają obowiązek stosowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami obowiązującymi w placówce.

4. Szkoła zapewni komplety ochrony indywidualnej dla każdego pracownika – jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem (dla nauczycieli przedszkola).

5. W szkole wydzielone są pomieszczenia do izolacji w przypadku stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-2 Covid-19. Izolatki wyposażone są w środki ochrony indywidualnej i płyny dezynfekujące, apteczkę pierwszej pomocy, termometr bezdotykowy. W izolatkach znajduje się Rejestr Zdarzeń, który wypełnia upoważniony.

6. Ustalono szybki sposób komunikacji z dyrektorem m.in. do raportowania o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.

7. Przygotowano procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruowano pracowników o ich stosowaniu.

8. W przypadkach nieobecności pracownika organizowane są zastępstwa.

9. W  szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, stołówce szkolnej i w pomieszczeniach spożywania posiłków, w salach gimnastycznych oraz na boisku szkolnym i placu zabaw.

10. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, zachowując m.in. odległości pomiędzy stanowiskami pracy zgodnie z wytycznymi GIS, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwrócono na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji miejsca pracy, zabezpieczania odpadów i usuwania ich z szkoły oraz przyjmowania przesyłek od dostawców.

11. Przygotowano i umieszczono w określonym miejscu (łatwy dostęp) ważne numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.