Misja szkoły
Szkoła Podstawowa Nr l im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju jest placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. Szkoła realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążąc do wprowadzania uczniów w różnorodne dziedziny życia i nauki, atrakcyjnego spędzania czasu i odpoczynku.
Celem szkoły jest przygotowanie ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym skomplikowanym świecie. Szkoła dba o wysoką warsztatową jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworząc mechanizm stałej kontroli i jakości prowadzonych zajęć oraz oceny pracy nauczycieli z tego punktu widzenia. Szkoła kieruje się szacunkiem do ucznia i odpowiedzialnością za realizowane programy.
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju jest szkołą, która kieruje się we wszystkich działaniach wyznaczonymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka. Szkoła wychowuje w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Szkoła pragnie wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności. Szkoła dąży do uzmysłowienia uczniom, że kształcenie jest procesem ustawicznym. Wiodącą rolę w działaniach szkoły odgrywają zajęcia krajoznawczo – turystyczne, zajęcia sportowo rekreacyjne, wspomagające wychowanie w duchu fair play, kształtowanie szacunku do naturalnego środowiska człowieka, rozwijanie talentów uczniowskich, pogłębianie miłości do ojczystego kraju i do małej biłgorajskiej ojczyzny. Wspomagając wychowawczą rolę rodziny szkoła wprowadza uczniów do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej w oparciu o chrześcijański system wartości, nauczanie Patrona szkoły Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mottem szkoły są słowa Patrona szkoły „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska”. Przesłaniem szkoły jest uczynić młodego człowieka mądrym i dobrym, który będzie się kierować w dorosłym życiu właściwym systemem wartości.
Wartości nadają sens, identyfikację, motywację i legitymizację zarówno jednostkom ludzkim, jak i społeczeństwom. Wyszczególnia się dwa systemy wartości: wartości osobowe i wartości społeczne.
Wśród wartości osobowych nie wszystkie mają jednakowe znaczenie dla osoby. Jedne decydują o orientacji życiowej i wyznaczają w jakim duchu i w jakim kierunku rozwiązywane będą poszczególne problemy życiowe.  Są towartości ostateczne. Stanowią one klucz do zrozumienia hierarchii wartości i zachowań. Wartości ostateczne stoją na czele hierarchii wartości. Dla jednych będzie to religia, dla innych religia związana z rodziną, dla innych praca czy pomyślność. Przez ostateczne wartości należy rozumieć takie wartości religijne lub świeckie, zorientowane na osobę lub społeczeństwo, które jednostka preferuje ponad wszystko, gdyż one nadają sens wszystkim dążeniom, dostarczają interpretacji i są podstawą odpowiedzi na egzystencjalne pytania człowieka. Wartości zorientowane bardziej na platformę funkcjonowania jednostki w życiu określane będą jako wartości życia codziennego.
Drugi porządek stanowią wartości społeczne. Jeśli wartości społeczne uzyskają szerszą, nawet powszechną zgodę społeczną wówczas traktuje się je jako wartości podstawowe. są one fundamentem porozumienia i działania społecznego.
WARTOŚCI OSTATECZNE:
- religia
- wiara,
- zbawienie,
- nadawanie sensu życiu,
- życie rodzinne,
- szczęście osobiste,
- szczęśliwa miłość,
- miłość bliźniego,
- likwidacja głodu i nędzy na świecie,
- braterstwo między narodami,
- praca dla społeczeństwa,
- dobrobyt,
 WARTOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO:
- zdrowie,
- rodzina,
- szczęście rodzinne,
- sumienność,
- uczciwość,
- honor,
- dom,
- wspólnota,
- stół,
- chleb,
- odpowiedzialność,
- posłuszeństwo,
- opanowanie,
- cierpliwość,
- odwaga,
- dobroć,
- czystość,
- wierność,
- samodzielność,
- umiejętność bycia sobą,
- komfortowe życie,
- lojalność,
- wytrwałość,
- prawdomówność,
- praca,
- pracowitość,
- oszczędność,
- gościnność,
- poszanowanie cudzej własności,
- uznanie u ludzi,
- nauka,
- wykształcenie,
- praca nad sobą,
- silny charakter,
- bezinteresowność,
- otwartość,
- łagodność,
- ufność,
- uprzejmość,
- udzielanie pomocy innym ludziom,
- punktualność,
- systematyczność,
- dyskrecja,
- umiejętność przebaczania,
- stałość przekonań,
- szacunek,
- poszanowanie życia,
- pokora,
- dobroć,
- wyrzeczenie,
- jałmużna,
- dobre obyczaje,
- sława,
 WARTOŚCI PODSTAWOWE:
- ojczyzna,
- naród,
- Kościół,
- patriotyzm,
- niepodległość,
- suwerenność,
- praworządność,
- tradycja narodowa,
- prawda,
- prawa człowieka,
- godność człowieka,
- wolność,
- pokój,
- tolerancja,
- sprawiedliwość,
- równość społeczna,
- zabezpieczenie społeczne,
- demokracja,
- solidarność.
 
Wizja szkoły
Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy, w której panuje życzliwa, bezpieczna atmosfera. Nauczyciele i rodzice wspierają każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, będąc partnerami w podejmowanych wielu działaniach.
Priorytetowe kierunki pracy szkoły to:
1) Stwarzanie uczniom optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju,  zdobywania wiedzy i umiejętności.
2) Inspirowanie kadry pedagogicznej do ustawicznego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.
3) Stwarzanie bezpiecznego środowiska dla pobytu uczniów w szkole.
4) Kultywowanie polskiej tradycji, patriotyzmu, dziedzictwa kulturowego Ziemi Biłgorajskiej.
5) Otoczenie wszechstronną opieką uczniów o specjalnych potrzebach ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych.
6) Kierowanie się w procesie dydaktyczno-wychowawczym wzorcem osobowym Patrona szkoły Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
7) Oferowanie szerokiego zakresu zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych, a zwłaszcza krajoznawczo – turystycznych.
8) Promowanie działalności szkoły i jej osiągnięć.
9) Rozwój bazy szkolnej i wzbogacenie wyposażenia szkoły, w tym podjęcie działań prowadzących do budowy sali gimnastycznej i wykorzystania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie lekcyjnym.
10) Ustawiczne podnoszenie poziomu nauczania i jakości pracy nauczycieli.
11) Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia i propagowanie higienicznego trybu życia.
12) Rozbudzanie miłości i szacunku do Ojczyzny, jej środowiska przyrodniczego, zabytków i osiągnięć ludzkich, będących dorobkiem pokoleń.
Jako szkoła pragniemy:
13) Pomagać wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów.
14) Prowadzić szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie nabędą kompetencje pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.
15) Wspierać ducha partnerstwa, serdecznego dialogu między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą.
16) Zapewniać dobrze zorganizowane zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły.
17) Utwierdzać wszystkich, że kształcenie jest procesem ustawicznym, trwającym przez całe życie.
Model absolwenta
Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju to obywatel Polski i Europy, który będzie umiał korzystać z różnych źródeł informacji i technologii komunikacyjnych, umiał zdobywać i wykorzystywać wiedzę, sprawnie posługiwał się językiem polskim, będzie przygotowany do nauki w gimnazjum.
Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju jest:
1) mający poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty, Polski, Europy, Świata;
2) dążący do poszukiwania prawdy;
3) miłujący swoją Ojczyznę-Polskę;
4) zakorzeniony w swojej „małej Ojczyźnie Ziemi Biłgorajskiej";
5) szanujący godność własną i innych ludzi;
6) czerpiący radość z nauki i odkrywania nowego;
7) odpowiedzialny za swoją przyszłość;
8) zaangażowany w życie społeczne;
9) przywiązany do tradycji i współczesności swojego regionu;
10) umiejący współdziałać w grupie;
11) rozwijający swoje talenty dla dobra innych;
12) wrażliwy na piękno;
13) troszczący się o środowisko przyrodnicze;
14) wrażliwy odbiorca sztuki;
15) krytycznym odbiorcą informacji podanych w środkach masowego przekazu;
16) wrażliwy na drugiego człowieka;
17) przestrzegający zasad moralnych, żyjący zgodnie ze swoim sumieniem;
18) potrafiący krytycznie, logicznie i twórczo myśleć;
19) umiejący wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce;
20) śmiało wyrażający swoje poglądy i liczący się z poglądami innych ludzi;
21) znający własne i szanujący cudze prawa;
22) dbający o zdrowie własne i innych;
23) przestrzegający higieny;
24) umiejący racjonalnie wykorzystać swój czas wolny;
25) dbający o sprawność fizyczną;
26) radosny, asertywny, kulturalny, punktualny, obowiązkowy, sumienny, uczciwy,  prawdomówny, skromny;
27) przywiązany do swojej szkoły.