Regulamin konkursu plastycznego pt. „Wiosna wokół nas”

Organizatorzy konkursu: świetlica szkolna i biblioteka szkolna.

Cele konkursu:

  • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci.
  • Propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka.
  • Popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.
  • Zmotywowanie uczniów do tropienia i poszukiwania oznak wiosny.
  • Przenoszenie piękna uroków wiosny na papier.
  • Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.

Zasady udziału w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z wiosną (mogą to być kwiaty, drzewa, krajobrazy, słońce, niebo, zwierzęta itp.)

3. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną na papierze z bloku technicznego formatu A4.

4. Technika wykonania prac jest dowolna: np. malarstwo, rysunek, kolaż (oprócz technik z materiałami sypkimi i nietrwałymi).

5. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci.

6. Każdy uczestnik konkursu może wykonać maksymalnie jedną pracę.

7. Praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy wg wzoru: imię i nazwisko wykonawcy pracy, klasa, imię i nazwisko wychowawcy.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 7 maja 2021 roku.

9. Ocenie podlegać będzie: zgodność prac z tematem, dobór środków i techniki, oryginalność prac oraz estetyka wykonania.

10. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

11. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.

Czekamy na Wasze prace!

Powodzenia!