• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

TERMINY NABORU DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH na rok szkolny 2020/2021

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

17.01.2020 r.

Publikacja harmonogramu rekrutacji.

14.02.2020 r.

6.03.2020 r. 1500

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

9.03.2020 r.

11.03.2020 r. 1500

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

13.03.2020 r. 1500

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.

16.03.2020 r.

23.03.2020 r. 1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego  woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

25.03.2020 r. 1000

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

2. Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Klauzula informacyjna przy rekrutacji


Zasady przyjęć do klas I zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
 • Uchwały Nr XXV/241/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Biłgoraj,
 • Zarządzenia Nr 94/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do klasy pierwszej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej  przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Gminę Miasto Biłgoraj. 

TERMINY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2020/2021

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz
z terminami ich obowiązywania

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

17.01.2020 r.

Publikacja harmonogramu rekrutacji.

27.01.2020 r.

9.03.2020 r. 1500

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.

13.03.2020 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

16.03.2020 r. 1000

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

16.03.2020 r.

19.03.2020 r. 1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego  woli przyjęcia do szkoły.

20.03.2020 r. 1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Deklaracja do klasy sportowej

2. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

4. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

5. Załącznik nr 1 i nr 2

6. Klauzula informacyjna przy rekrutacji