• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

Informujemy, że od dnia 24 stycznia 2022 r. rozpoczęły się zapisy do klasy pierwszej, a od 14 lutego 2022 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych potrwa do dnia 4.03.2022 r., a rekrutacja do klasy pierwszej potrwa do dnia 9.03.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30.

Dokumenty do pobrania w pliku PDF poniżej lub z sekretariatu szkoły.

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:

Zasady przyjęć do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych zostały przygotowane zgodnie z:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

- Uchwałą Nr XXV/241/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Biłgoraj,

- Zarządzeniem Nr 256/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj.

Do klas I przyjmowane są:

- dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6- letnie (urodzone w roku 2016) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć do klasy pierwszej:

Kandydaci zamieszkali w obwodzie  szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej  przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci, zamieszkali poza obwodem wybranej szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Pierwszy termin rekrutacyjny dotyczy tylko dzieci zamieszkałych i zameldowanych na terenie Miasta Biłgoraja, spoza obwodu szkoły.

W przypadku wolnych miejsc w klasie I, liczbę uczniów będzie można uzupełnić w naborze uzupełniającym (sierpniowym) o dzieci zamieszkałe w innych gminach.

Liczba uczniów w każdym oddziale klas I nie może być wyższa niż 24. 

W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dostarczyć:

-  zgłoszenie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły/wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły,

-  w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),

-  zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły,

-  zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).

Zasady przyjęć do oddziału przedszkolnego:

W pierwszym terminie rekrutacji do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wyłącznie dzieci zameldowane/zamieszkałe w Biłgoraju.

W naborze uzupełniającym, tzn. od 25.04.2022 r., będą mogły zostać przyjęte dzieci z innych gmin w celu uzupełnienia wolnych miejsc w zaplanowanej i uzgodnionej liczbie grup.

Liczba dzieci w oddziale dla dzieci sześcioletnich w szkole nie może przekraczać 24.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym dla dzieci 3-5 letnich nie może przekraczać 25.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Gminę Miasto Biłgoraj. 

Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 7.30 do 15.30. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. 

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły, tel. (84) 686 07 17.

Uczniowie szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Obecnie cena jednego obiadu dwudaniowego w stołówce szkolnej wynosi 6 zł, natomiast śniadania i obiadu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 7,50 zł  (może ulec zmianie).

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY REKRUTACJI


REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 

1. Terminy naboru do klas pierwszych

2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

4. Załącznik nr 1 i 2

5. Deklaracja do klasy sportowej

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Terminy naboru do oddziałów przedszkolnych

 • ZERÓWKA 

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do zerówki

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Potwierdzenie woli przyjęcia

 • DZIECI MŁODSZE

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Potwierdzenie woli przyjęcia