• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

23 października 2023 r. przedstawiciele Szkolnego Koła PCK i Caritas uczestniczyli w wydarzeniu zorganizowanym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Było nim przyznanie specjalnych wyróżnień w IV już edycji powiatowego konkursu „Ziarna Wolontariatu” dla wolontariuszy działających na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.

Celem tego konkursu jest docenienie wolontariuszy, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne oraz społeczność lokalną. W tym roku, nagrody trafiły do grup wolontariackich działających przy szkołach podstawowych w powiecie biłgorajskim i gminie Zwierzyniec. Wśród wyróżnionych znalazły się Szkolne Koła PCK i Caritas działające przy naszej szkole. Nagrody sfinansowano ze środków otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, a nasi wolontariusze mieli także okazję uczestniczyć w debacie oksfordzkiej z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych na temat „Wolontariat nie ma przyszłości?”.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka, poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno na wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole PCK i Szkolnym Kole Caritas, chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.