Informujemy, że od dnia 24 stycznia 2023 r. rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej, a od 13 lutego 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych potrwa do dnia 03.03.2023 r., a rekrutacja do klasy pierwszej potrwa do dnia 09.03.2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30.

Dokumenty do pobrania w pliku PDF poniżej lub z sekretariatu szkoły.

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:

Do klas I przyjmowane są:

-   dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,

-  dzieci 6- letnie (urodzone w roku 2017) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć do klasy pierwszej:

Kandydaci zamieszkali w obwodzie  szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej  przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci, zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

- W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:

-  zgłoszenie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły / wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły,

-  w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),

-  zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły,

-  zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).

Zasady przyjęć do oddziału przedszkolnego:

Do oddziałów przedszkolnych mogą zostać przyjęte dzieci urodzone w rocznikach: 2017, 2018, 2019, 2020 oraz dzieci urodzone w miesiącach styczeń – marzec 2021 roku. W pierwszym terminie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są wyłącznie dzieci zameldowane / zamieszkałe w Biłgoraju.

W naborze uzupełniającym, tzn. od 25.04.2023 r., będą mogły zostać przyjęte dzieci z innych gmin w celu uzupełnienia ewentualnych wolnych miejsc.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Gminę Miasto Biłgoraj. 

Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 7.30 do 15.30. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe/zameldowane w granicach obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły, tel. (84) 686 07 17.


DOKUMENTY DO POBRANIA ( w formacie PDF):

Terminy rekrutacji - Zarządzenie Burmistrza Miasta Biłgoraja

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju 

DZIECI MŁODSZE (2,5 - 4 LATKI):

Potwierdzenie woli zapisania

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ( ZERÓWKA 5 - 6 LATKI )

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Potwierdzenie woli przyjęcia

KLASA PIERWSZA

- DZIECI ZAMIESZKAŁE POZA OBWODEM SZKOŁY

Wniosek o przyjęcie dziecka

Załączniki nr 1 i 2 

- DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Potwierdzenie woli przyjęcia

Deklaracja do klasy sportowej